Term and Condition

ข้อตกลงในการใช้งาน

- การเป็นสมาชิก NUNGHD ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยุติการเป็นสมาชิก ในการใช้บริการของ ดูหนังออนไลน์ NUNGHD คุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน EZ Movie

- คุณต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในจังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศของคุณ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบริการ NUNGHD ผู้เยาว์สามารถใช้บริการของเราได้เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น

- บริการของ NUNGHD ซึ่งรวมถึงคลังเนื้อหา จะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เรายังทดสอบมุมมองการให้บริการที่หลากหลายของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเว็บไซต์ อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ คุณสมบัติของรายการส่งเสริมการขาย และความพร้อมในการให้บริการเนื้อหาของ NUNGHD

- คุณภาพในการแสดงเนื้อหาของ NUNGHD นั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละอุปกรณ์ และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แบนวิดธ์ที่ใช้งานได้และ/หรือความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ความพร้อมในการแสดงผลในแบบ HD, Ultra HD และ HDR เป็นไปตามความสามารถของบริการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของคุณ บางเนื้อหาไม่สามารถใช้งานได้ในทุกรูปแบบ เช่น HD, Ultra HD หรือ HDR

**บริษัท NUNGHD เป็นผู้ตัดสินเพียงผู้เดียวและคำตัดสินใจถือเป็นที่สิ้นสุด**